Metsäsuunnittelun menetelmät
Metsäsuunnittelun menetelmät esittelee nykyaikaisen metsäsuunnittelun tekniikoita. Kirjassa käsitellään mm. metsikön ja metsäalueen käsittelyn optimointia, metsällistä päätöksentekoa ja metsikkötunnusten laskentaa. Monikäyttö- ja ympäristöarvojen huomioonottaminen metsäsuunnittelun laskelmissa on vahvasti esillä. Lisäksi käsitellään mm. heuristisia menetelmiä  ja metsämaiseman spatiaalisen rakenteen huomioonottamista suunnittelussa.

Kirja on tarkoitettu yliopistolliseksi oppikirjaksi, mutta se soveltuu myös muiden metsäalan oppilaitosten käyttöön sekä metsäammattilaisten ja tutkijoiden luettavaksi.

Luku 1: Johdanto
Luvussa esitetään suunnitteluun liittyviä määritelmiä, analysoidaan kestävyys-käsitettä, kuvataan metsäsuunnitelman sisältöä ja selitetään tavanomaisia suomalaisia suunnittelukäytäntöjä.

Luku 2: Katsaus suunnittelumenetelmiin
Kirjan toisessa luvussa käydään läpi metsäsuunnittelun kehitysvaiheita ja perehdytään normaalimetsä-käsitteeseen. Luvussa luodaan katsaus normaalimetsään perustuviin hakkuulaskelmatekniikoihin, jotka edustavat metsälötalouden näkökulmaa. Lisäksi tarkastellaan metsikkötalouden suunnittelua sekä menetelmiä, jotka yhdistävät metsikkö- ja metsälötalouden.

Luku 3: Metsikön käsittelyn suunnittelu
Luvussa 3 tarkastellaan nykyaikaista metsikön käsittelyn suunnittelua. Ensin analysoidaan kiertoaikaa ja hakkuukypsyyttä. Sen jälkeen kerrotaan, millaista on taloudellisti optimaalinen metsikön käsittely. Lopuksi selvitetään, kuinka metsikön käsittelyn taloudellinen kannattavuus lasketaan tasa- ja eri-ikäismetsätaloudessa, ja millaisia optimointitekniikoita voidaan käyttää parhaan käsittelyn valintaan.

Luku 4: Metsäalueen käsittelyn suunnittelu
Luvussa 4 selostetaan tekniikoita, joilla voidaan hakea metsäalueen metsien optimaalinen käsittely. Ensin tarkastellaan optimoinnin perusteita ja sitten käydään läpi vaihtoehtoisia tekniikoita kuten lineaarinen ohjelmointi, monitavoiteoptimointi ja heuristiset menetelmät. Luvussa perehdytään myös spatiaaliseen optimointiin, minkä avulla voidaan mm. muodostaa leimikkokeskityksiä tai vähentää vanhojen metsien pirstoutumista. Lisäksi tarkastellaan hajautetun optimoinnin menetelmiä

Luku 5: Metsäsuunnitteluun liittyvä laskenta
Luvussa 5 selostetaan, kuinka metsikön ja metsän kehitystä simuloidaan metsäsuunnittelun laskentajärjestelmissä. Puustotunnusten laskennan eri vaihtoehtoja käydään läpi. Lisäksi kerrotaan, kuinka metsän eri käsittelyvaihtoehdoille voidaan laskea muuhun kuin puuntuotantoon liittyviä tunnuslukuja. Esillä ovat mm. monimuotoisuus ja elinympäristöt, keräilytuotteet, hiilen sidonta ja maisema-arvot.

Luku 6: Päätöksenteko
Kirjan viimeisessä luvussa perehdytään päätöksentekoon ja päätösanalyysiin. Luvussa käydään läpi useita päätösanalyysitekniikoita, joiden avulla metsän käsittelyyn liittyvää päätöksentekoa voidaan systematisoida ja tukea. Esimerkkejä tekniikoista ovat mm. analyyttinen hierarkiaprosessi, SMART, sekä outranking- ja äänestysmenetelmät. Selostettuja tekniikoita voidaan käyttää mm. ryhmäpäätöksenteossa ja osallistavassa suunnittelussa. Lisäksi kerrotaan, kuinka epävarmuus ja riski voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa.